نام :

درمان زخم‌

سن :

نوع آسیب :

زخم

روش درمان :

ترمیم زخم

مدت درمان :

توضیحات بیشتر:

فیزیوتراپی پنجول زیر نظر متخصص جراحی و با بهره برداری از ابزارهای ترمیم زخم، به درمان زخم های گسترده و بی پاسخ به درمان کمک می کند.